Nad otázkou prodeje nemovitostí a zemědělské půdy cizozemcům

Prodeje nemovitostí a zemědělské půdy cizozemcům, tedy fyzickým (právnickým) osobám, které nemají trvalý pobyt (sídlo) na území České republiky patří mezi aktuální otázky posledního desetiletí. Zde naleznete krátké zamyšlení nad platnou právní úpravou de lege lata a jedno, ještě kratší, de lege ferenda…

Obecnou právní úpravu nabývání nemovitostí na území ČR cizozemci obsahuje Devizový zákon č. 219/1995 Sb. v platném znění (dále jen DZ). Z taxativního výčtu podmínek, resp. omezení (§17 DZ) lze -s jistým zjednodušením- vysledovat jistou formu obecného zákazu nabývat vlastnické právo k nemovitostem směřovanou vůči cizozemcům. Speciální úprava je pak dále obsažena v celé řadě dalších předpisů (např. zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve  znění pozdějších předpisů, dále pak zákon č. 427/ /1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na  jiné právnické nebo fyzické osoby, ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, apod.).

Otázka vhodnosti vypuštění příslušných omezení nabývaní vlastnického práva k nemovitostem cizozemci z našeho právního řádu má -s přihlédnutím k našemu harmonizačnímu závazku vůči EU- jednu velmi podstatnou rovinu v podobě právní úpravu Evropské unie.

Legislativa Evropské unie, která se vztahuje k zemědělské půdě, nijak nezasahuje do vlastnických práv, nájemních vztahů a pozemkových úprav. Tyto otázky jsou výhradně v okruhu působnosti národního práva jednotlivých členských zemí. Pokud srovnáme pozemkové právo ve státech Unie, zjistíme, že existuje mnoho přístupů k regulaci pozemkového vlastnictví a užívání půdy.

Ochrana vlastnických práv a práv s nimi souvisejících je však všude omezena pouze v zákonem vymezených případech veřejného zájmu. Rozsah tohoto omezení je v různých státech různý. O pozemkové politice rozhodují vlády a parlamenty. Trh s půdou je pochopitelně nejvíce regulován v těch zemích, které mají omezený půdní fond. Patří mezi ně Rakousko, Francie, Nizozemsko, Belgie, ale i Spolková republika Německo.

Na úpravy pozemkového práva v evropských zemích působí poslední dobou zejména produkce tržních přebytků, což uvolňuje dosavadní přísné předpisy o užívání zemědělské půdy pouze k zemědělské výrobě a ke vnášení ekologických hledisek do hospodaření s půdou. V agrárním pozemkovém právu se všeobecně vyskytují základní problémy jako územní plánování, hospodářsko-technické úpravy půdy, limitování prodeje, omezování nadměrné parcelace a aglomerace pozemkového vlastnictví, předkupní právo či vyvlastnění půdy z výrobního, ekologického a sociálního hlediska.

Toto vše se samozřejmě týká i naší republiky.

Podle článku 8 Smlouvy o Evropském společenství má každý občan v Unii právo se svobodně pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených v této smlouvě. Mezi členskými státy nesmějí existovat žádné překážky, včetně omezení koupě a prodeje půdy, které by základní pravidla omezovaly. Zákazy nebo omezení mohou nastat pouze podle článku 36. Snahy některých - později se připojujících - unijních států o zvýšenou ochranu trhu s pozemky dopadly většinou nevalně.

Co se tedy stane s trhem s půdou po vstupu České republiky do unijního společenství? Právnické osoby si budou moci kupovat pozemky stejně, jako to činí dnes. Právnické subjekty a občané, kteří chtějí nebo budou chtít své pozemky zpeněžit, tak zkrátka učiní. Novým cenovým faktorem může být právě členství v Unii. Starými faktory zůstanou lokalita a užití pozemků.

Snaha o získání přechodného období na omezení prodeje půdy cizincům je určitě z velké části i psychologickou záležitostí. Nezatahujme raději city do této oblasti. A nezapomínejme, že žádná výjimka není zadarmo - ani v Evropské unii. Omezení prodeje půdy cizincům nevyváží, dle mého mínění, odložení volného pohybu českých pracovních sil, které požadují některé unijní státy. Mysleme na to!

Použitá literatura: Veronika Nedvědová, Prodávat pozemky cizincům, či ne?, Zemské noviny, 29.6.2000


Název rubriky - MPV -- 1
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 16.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo