válka, agrese

OBRANÁ VÁLKA
(1) účast na ozbrojené akci proti útočníkovi na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN podle kapitoly VII Charty,
(2) účast na vojenské akci proti útočníkovi v rámci regionální organizace, jež k tomu byla Radou bezpečnosti OSN zmocněna
(3) výkon práva individuální nebo kolektivní sebeobrany proti ozbrojenému útoku druhé státu podle čl. 51 Charty OSN

ZLOČIN PROTI MÍRU
- tj. osnování, práva, podněcování nebo podniknutí útočné války nebo války porušující mezinárodní smlouvy, dohody a záruky

VÁLEČNÝ ZLOČIN
- porušení zákonů války nebo obyčejů, tj. vraždění válečných zajatců, zlé nakládání s nimi, vraždy civilistů, nucení civilistů k otrockým pracem, deportace obyvatelstva, vraždění rukojmí, plenění majetku apod.

ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI
- tj. vraždy, vyhlazování, zotročování, deportace nebo jiné ukrutnosti, páchané proti civilnímu obyvatelstvu před válkou nebo za války, nebo pronásledování z důvodů politických, rasových nebo náboženských, které byly spáchány v souvislosti se zločinem proti míru nebo s válečným zločinem

AGRESE
- na základě návrhu zvláštního výboru schválilo Valné shromáždění OSN dne 14. 12. 1974
- za agresi se považuje použití ozbrojené síly státem nebo skupinou států proti svrchovanosti, územní nedotknutelnosti nebo politické nezávislosti jiného sátu, způsoby vypočtenými v této definici. Přitom se za zřejmý důkaz agrese považuje časově první použití ozbrojené síly v rozporu s Chartou OSN. RB však může dospět po posouzení všech relevantních okolností i k opačnému názoru. Bez ohledu na to zda byla vyhlášena válka, kterýkoliv čin: (1) invaze nebo útok ozbrojených sil jednoho státu na území druhé státu; (2) vojenská okupace, byť jen dočasná; (3) připojení území jiného státu nebo jeho části, při němž bylo použito síly; (4) bombardování ozbrojenými silami jednoho státu území druhého státu; (5) použití jakýchkoliv zbraní jednoho státu proti území druhého státu; (6) ozbrojená blokáda přístavu nebo pobřeží; (7) ozbrojený útok na pozemní, námořní nebo letecké síly; (8) použití ozbrojených sil jednoho státu, které se nacházejí na území druhého státu s jeho souhlasem, v případě že nedodržely podmínky pobytu nebo délky jejich přítomnosti; (9) jednání státu, který povolil druhému státu, aby použil jeho území ke spáchání agresivního činu proti třetímu státu; (11) vyslání státem ozbrojených skupin, band, nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají síly, proti jinému státu v takové míře, že se to rovná předchozím činům; (12) jiné činy označené Radou Bezpečnosti OSN

OBĚŤ VÁLKY
- jsou:
(1) ranění příslušníci ozbrojených sil
(2) nemocní příslušníci ozbrojených sil,
(3) trosečníci,
(4) váleční zajatci
(5) civilní obyvatelstvo

VÁLEČNÝ STAV
(1) přerušení veškerých mírových vztahů (uplatňují se pravidla válečného práva, s výjimkou základních zásad obecného MP);
(2) diplomatických a konzulárních styků;
(3) přestávají platit dvoustranné smlouvy;
(4) mnohostranné kolektivní zůstávají v platnosti;
(5) cizinecké válečné právo na nepřátelské příslušníky;
(6) omezení procesní způsobilosti nepřátelských příslušníků před soudy válčícího státu (aktivní způsobilost ztrácí, ale pasivní zůstává)

ZAKÁZANÉ VEDENÍ VÁLKY
- základní pravidla regulující způsoby a prostředky vedení války obsahuje Dodatkový protokol z r. 1977:
(1) v ozbrojeném konfliktu nemají válčící strany neomezené právo volby způsobu a prostředků vedení války;
(2) je zakázáno používat zbraní, munice, materiálů a způsobů vedení války, které by svou povahou způsobovaly nadměrná zranění nebo zbytečné útrapy;
(3) působící rozsáhlé, dlouhodobé a vážné škody na ŽP


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 22.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 20154. (Sessions 18070)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo