stát

SUVERENITA
- státní suverenita "svrchovanost" je nezávislost st. moci na jakékoli jiné moci, a to jak v oblasti mezistátních vztahů, tak i vnitřních. Suverénní stát je omezen jen suverenitou jiných států, obecným MP a svobodně převzatými mezinárodními závazky

PRVKY STÁTU
(1) území - předpoklad stability, st. hranice;
(2) obyvatelstvo - usedlý, přirozený a trvalý charakter, neboť to je organizovaný celek jednotlivců obou pohlaví žijící na daném území, st. občanství;
(3) veřejná moc, která se na daném území prosazuje - soustava st. orgánů a
(4) způsobilost vstupovat do mezinárodněprávních vztahů - Montevidejská úmluva o právech a povinnostech států z r. 1933

DRUHY STÁTŮ
(1) podle rozsahu suverenity (suverénní a závislé)
(2) podle vnitřní struktury (jednotné a složené - personální nebo reálná unie, federace mezinárodní povahy na zákl. společné ústavy a konfederace na zákl. mezinárodní smlouvy)

VZNIK STÁTU
(1) spojením,
(2) rozdělením,
(3) odštěpením - cesí,
(4) prvotním osídlením
(5) dekolonizací - nově vzniklý stát se stává již faktem svého vzniku subjektem MP, pokud jde o základní práva a povinnosti - (5) rozhodnutím Valného shromáždění OSN

ZÁNIK STÁTU
(1) rozpadem,
(2) spojením,
(3) vznikem nového nezávislého státu,
(4) debellací - zánik státu v důsledku úplné vojenské porážky

DISMEBRATIO
- zánik států v důsledku rozpadu (rozdělení) státu; další možnosti jsou spojení, vznik nového nezávislého státu nebo teoreticky zánik materiálních předpokladů státu

DEBELLACE
- zánik státu v důsledku úplné vojenské porážky, zničení orgánů státní moci a následnou anexí celého st. území (dříve legitimní, dnes nepřípustné)

UZNÁNÍ STÁTU
- právní akt, jímž existující stát bere na vědomí skutečnost, že nově vzniklý útvar je suverénním státem a rovnoprávným subjektem MP; má retroaktivní účinek a dělí se na de iure a de facto a formy: výslovně a mlčky - při uznání vlády nebo uzavření dohody

UZNÁNÍ VLÁDY
- neboť je změna vlády vnitřní záležitostí každého suverénního státu, dochází k němu při násilných nebo neústavních převratech, má retroaktivní účinek a dělí se na de iure a de facto a formy: výslovně a mlčky - při uznání státu nebo při navázání nebo pokračování diplomatických styků nebo uzavření dohody; i v exilu

SUKCESE STÁTU
- nahrazení jednoho státu jiným v odpovědnosti za mezinárodní vztahy území; stát - předchůdce, nástupce a nový nezávislý stát v důsledku dekolonizace je to otázka identity, resp. kontinuity státu, v němž nastala násilná změna politického zřízení, ne však sociální revoluce
- z hlediska MP otázky: mezinárodní smlouvy, nemovitý a movitý st. majetek, st. jmění, st. archivy a st. dluhy - řeší Vídeňské úmluvy z r. 1978 a 1983
- vždy se respektují státní hranice s výjimkou vojenských základen
- u majetku územní princip a princip podílu
- sukcese do členství v mezinárodních organizacích se nekoná

TABULA RASA
- zásada čistého stolu, uplatňovaná při vzniku "nových nezávislých států" v důsledku dekolonizace, když nově vzniklý stát sám rozhoduje o tom, do kterých mezinárodních smluv vstoupí

SÁTNÍ OBČANSTVÍ
- trvalý právní svazek mezi jednotlivcem a určitým státem, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti stanovené vnitrostátním právem respektující užší faktický vztah

NATURALIZACE
- nabytí st. občanství cizincem nebo bezdomovce, k němuž došlo později než při narození (sňatek, udělením na žádost, přesídlením)

BIPOLITA
- osoba, která má státní občanství dvou a více států; problematické s ohledem na diplomatickou ochranu

APOLIDA
- apatrida, bezdomovec, tzn. osoba, která není ve státoobčanském poměru k žádnému státu; nad A. nevykonává žádný stát diplomatickou ochranu

REFUGEES
- uprchlíci, tzn. osoby, které opustily území svého státu za mimořádných okolností a nemohou nebo se nechtějí vrátit zpátky

IUS SANQUINIS
- zásada obecného MP, podle níž stát přizná jednotlivci st.občanství, pokud se narodil z rodičů, kteří jsou jeho příslušníci

IUS SOLI
- zásada obecného MP, podle níž stát přizná jednotlivci st.občanství, pokud se narodil na jeho území

EXTRADICE
- vydávání osoby státem, na jehož území se nachází, jinému státu, na jeho dožádání, k tr. stíhání nebo k výkonu trestu (ne vlastní příslušník, oboustranná trestnost, určitý tr. čin a ne politický čin

PRÁVO AZYLU
- právo státu, jako územního suveréna, poskytnout stíhanému cizímu občanovi vstup a pobyt na svém státním území; nelze se dovolat v případě stíhání za obyčejný tr. čin; pravidla: (1) povinnost států respektovat azyl, (2) poskytnuvší stát nesmí dovolit azylantům provádět činnost, jež je v rozporu s cíly a zásadami OSN, (3) neposkytuje se pro zločiny proti míru, válečnému zločinu nebo proti lidskosti

STÁTNÍ ÚZEMÍ
- je část země, která podle MP podléhá jeho suverénní moci a tvoří její nedílní celek; třírozměrný prostor sestávající ze (1) suchozemského povrchu a vodní hladiny (vnitřní vody a pobřežní vody), (2) z prostoru pod povrchem Země a (3) ze vzdušného prostoru nad zemským povrchem; nejsou lodi a letadla

NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO ÚZEMÍ
- nabývání a pozbývání st. území se řídí pravidly MP: o ochraně územní celistvosti státu, o zákazu útočné války a o právu národů na sebeurčení těmito způsoby:
(1) prvotně - prvotní okupace (akcese) k přirozenému nebo umělému přírůstku země
(2) odvození (derivativně) - na základě smlouvy s dosavadním suverénem (cese území), adjudikací nebo vydržením (nepřetržité a nepopírané užívání, anexí

ZTRÁTA ÚZEMÍ
(1) opuštění území (derelikce)
(2) ztráta působením př. sil, cesí, vydržením a adjudikací
(3) odtržením v důsledku povstání
(4) zánik státu v důsledku sukcese

AKCESE
- přírůstek země jako původní způsob nabytí území, které nově vzniklo, ať již působením přírodních sil nebo umělým zásahem

CESE ÚZEMÍ
- odvozené nabytí st. území na základě smlouvy

ADJUDIKACE
- odvozené nabytí st. území na základě rozsudku arbitrážního nebo soudního orgánu

STÁTNÍ HRANICE
- vymezují území, na něž se vztahuje suverénní moc státu (přirozené - orografické nebo umělé - geometrické)


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 3.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 27791. (Sessions 24263)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo